POZNÁME CENU ZA VŠETKO

Pracujeme bez omeškania

Naším cieľom nie je získať čo najviac objednávok. Vieme správne odhadnúť naše sily, preto môžeme zaručiť, že Vám odovzdáme správu v dohodnutom termíne.

Kontrolujeme aj seba

Oceňujeme nielen vaše projekty, hodnotíme aj naše výsledky. Vo všetkých etapách. Pozývame nezávislých znalcov za účelom zlepšenia kvality poskytovaných služieb.

Máme stálych zákazníkov

To, že máme stálych zákazníkov, svedčí o dôvere, ktorú majú voči našej spoločnosti. Snažíme sa zabezpečiť, aby sa naši noví zákazníci stali našimi stálymi partnermi.

Poskytujeme zľavy

Poskytujeme trvalé zľavy rozpočtovým zariadeniam, stálym klientov a tým, ktorí sú pripravení zaujať nás zaujímavými projektmi.

SFÉRA PRÁCE

OCEŇOVANIE MAJETKU

OCEŇOVANIE BIZNISU

OCEŇOVANIE INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

ANALÝZA INVESTIČNEJ PRÍŤAŽLIVOSTI

PREČO MY?

Prečo vám odporúčame pracovať s nami? To je jednoduché —práve sme prišli na trh a máme veľké plány. Je pre nás teda dôležité, aby boli klienti spokojní so spoluprácou a odporúčali spoločnosť ako spoľahlivého partnera a dodávateľa kvalitných služieb. Naše krédo znie: Robiť prácu, ktorá klientovi umožní dosiahnuť maximálne najlepší výsledok. 

OCEŇOVANIE MAJETKU

Kontaktovanie spoločnosti, ktorá sa zaoberá oceňovaním, je to, čím treba začať, ak chcete výhodne predať, kúpiť, prenajať majetok alebo s ním vykonať iné úkony. Získate podrobnú správu s vysvetlením, z čoho pozostáva cena a budete sa premyslene rozhodovať, ako naložiť s objektom, aby ste dosiahli maximálny úžitok. Pracujeme s fyzickými a právnickými osobami.

Nehnuteľnosť

Byty, domy, pozemky, komerčné objekty rôzneho určenia.

Doprava a zariadenie

Automobily, špeciálna technika, námorné a riečne lode a tiež lietadlá, sústruhy, nástroje, priemyselné stroje.

Nájomné

Obytné nehnuteľnosti, obchodné, kancelárske priestory a budovy, výrobné a skladové objekty.

V prípade, že uskutočňujete hospodárske úkony s majetkom spoločnosti

Správu o oceňovaní budete potrebovať pre zahrnutie objektov do základného imania, vypočítanie daňového základu, zahrnutia do bilancie.

Ak chcete poistiť majetok alebo získať hypotéku

Banky a poisťovne uzatvárajú zmluvu len po schválení hodnoty majetku. Výška platieb podľa poistnej zmluvy a tiež výška kompenzácie priamo závisí od hodnoty majetku.

Ak potrebujete vyriešiť majetkový spor

Spolu s podaním žiadosti o rozdelenie majetku, súd vyžaduje správu o oceňovaní. V prípade potreby sme ochotní zúčastniť sa zasadnutia a odpovedať na otázky súvisiace s cenou objektu sporu.

Ak si želáte kúpiť, predať alebo prenajať majetok

Vďaka oceňovaniu určíte najpravdepodobnejšiu cenu prenájmu alebo najpravdepodobnejšiu predajnú cenu majetku. V prípade, že ste kupujúcim, vám správa pomôže prijať správne rozhodnutie — uzavrieť obchod alebo odmietnuť. Pri vypočítaní hodnoty venujeme pozornosť silným a slabým stránkam objektu, trhovému dopytu a tiež výdavkom a príjmom z vlastníctva a využívania majetku.

Výnosný (zabezpečíme určenie príjmov , ktorý prinesie vlastníctvo alebo využívanie majetku).

Nákladový (zabezpečíme výpočet nákladov  na rekonštrukciu alebo náhradu objektu).

Porovnávací (porovnávame hodnotený majetok s podobnými ponukami na trhu).

Nehnuteľnosť — od 75 Euro  

Doprava — od 75 Euro

Zariadenie — od 25 Euro

Nehmotné aktíva a duševné vlastníctvo — od 550 Euro

OCEŇOVANIE BIZNISU

Hodnota biznisu (podniku) — ukazovateľ  úspešnosti a dôležitosti spoločnosti. Vykonávame hlbokú ekonomickú, finančnú a organizačnú analýzu, aby sme mohli odpovedať na dôležité otázky: 

— Aká je hodnota biznisových aktív;
— Stojí za to investovať do podniku alebo je lepšie ho predať;
— Či sa podarí získať úverové financovanie v potrebnom objeme;
— Aká je budúca štruktúra kapitálu pri vykonávaní transakcií M&A.

Akcie a podiely účasti na základnom imaní

Porovnávame s podobnými spoločnosťami, stanovujeme hodnotu aktív a záväzkov, hodnotíme peňažné toky.

Pohľadávky a záväzky

Hodnotíme zmluvy, v ktorých je zafixovaná zadlženosť alebo nesplnené záväzky.

Majetok podniku

Hodnotíme hmotné a nehmotné aktíva: stavby, budovy, pozemky, dopravné prostriedky, zariadenie, duševné vlastníctvo.

Ak plánujete predať alebo kúpiť biznis

Stanovíme trhovú hodnotu podniku kvalifikovanými znalcami tak, aby ste mohli uzatvoriť výhodný obchod, minimalizujeme riziko finančných strát. Berieme do úvahy konkurencieschopnosť, výnosnosť, likviditu, finančný stav a perspektívy spoločnosti.

Ak by ste chceli získať úver, vyhlásiť bankrot, poistiť, či rekonštruovať biznis

Bez správy o oceňovaní je takmer nemožné uzatvoriť zmluvu s poisťovňou alebo úverovou organizáciou, a tiež vyhlásiť bankrot, vykonať zlúčenie alebo rozdelenie spoločností. Zistíme, či môže podnik splniť záväzky, určiť výsledky reštrukturalizácie spoločností.

Ak potrebujete ohodnotiť efektivitu riadenia spoločnosti

Získate nástroj strategického riadenia spoločnosti. Správa o hodnotení biznisu pomôže pochopiť, nakoľko správne podnikáte, a čo je potrebné zmeniť pre zlepšenie výsledku.

Nákladový (stanovujeme hodnotu jednotlivých aktív a záväzkov spoločnosti).

Výnosný (analyzujeme príjmy a náklady, stupeň rizika činnosti podniku).

Porovnávací (skúmame ponuky a dopyt na trhu, porovnávame hodnotu oceňovaného biznisu s podobnými podnikmi).

Doprava a zariadenie — od 25 Euro 

Pohľadávka a záväzky — od 75 Euro 

Cenné papiere — od 100 Euro 

Podiel na základnom imaní — od 250 Euro   

Nehmotné aktíva — od  600 Euro

Podnikanie (podnik) — od 1 000 Euro

OCEŇOVANIE INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Vypočítavame hodnotu objektu investícií. Stanovujeme objem potrebných finančných investícií a potenciálne riziká, s ktorými súvisí realizácia projektu. Získate vyčerpávajúcu informáciu, ktorá Vám pomôže prijať správne rozhodnutie.

Developerské projekty (nová výstavba, oprava, rekonštrukcia budov a stavieb)

Biznis-projekty

Ak by ste chceli zaviesť do biznisu nové technológie

Vypočítavame ekonomický efekt zavedenia novej technológie. Určujeme, ako sa zmení hodnota podniku v dôsledku realizácie projektu.

Ak by ste chceli nájsť investora alebo kupujúceho

Nezáleží, či chcete predať projekt alebo nájsť prostriedky na jeho realizáciu. Správa o oceňovaní trhovej hodnoty pomôže uskutočniť výhodný obchod, pretože investor alebo kupujúci bude presne chápať perspektívnosť investícií.

Ak by ste chceli poistiť projekt alebo získať úver

Správa o hodnotení je jedným zo základných dokumentov, ktoré sú potrebné na získanie bankového financovania realizácie projektu. Poisťovne na základe správy o oceňovaní stanovujú potenciálne straty v prípade poistnej udalosti.

Oceňovanie investičného projektu — od 1 250 Euro

ANALÝZA INVESTIČNEJ PRÍŤAŽLIVOSTI

Určíme perspektívy investícií a riziká ich straty. Poskytneme kľúčovú informáciu, pomocou ktorej prijmete správne rozhodnutie. Oceníme návratnosť investícií, potenciál rastu hodnoty objektu a zisk, ktorý môžete získať.

Nehnuteľnosť

Určíme, či sa bude zvyšovať cena objektu a aké kroky treba vykonať na získanie maximálneho výsledku z investícií. Pracujeme s obytnými a komerčnými nehnuteľnosťami, a taktiež s pozemkami.

Biznis

Urobíme prieskum potenciálu rozvoja spoločnosti a potenciálne riziká jej kúpy. Zistíme, aký je dopyt po biznise v konkrétnom regióne, či sú potrebné dodatočné investície, ako rýchlo budete môcť získať príjem.

Ak si zvolíte objekt finančnej  investície

V prípade, že dôverujete len intuícii, riskujete, že nebudete mať významné výnosy z kapitálu alebo dokonca „skrachujete“. Nehnuteľnosť a biznis sa môžu zdať atraktívnymi dnes, ale v dlhodobej perspektíve môžu prinášať iba straty. Sme pripravení preskúmať, či je objekt investícií na trhu žiadaný, a či nie je jeho hodnota podcenená alebo prehnaná, a ako najvýhodnejšie s ním naložiť.

Ak by ste chceli nájsť investorov

Na schválenie investície musíte dokázať perspektívnosť vašich nápadov. V prípade, že v rukách budete mať dokumenty s výsledkami vykonaných prieskumov a správnym finančným modelom, šanca získať peniaze na rozvoj biznisu sa prudko zvýši. Na vykonanie znaleckého posudku je potrebný biznis plán.

Ak máte nehnuteľnosť, potenciál ktorej nie je určený

Ste majiteľom objektu, ale neviete, ako sa s ním správne naložiť. Zistíme, či sa vám oplatí investovať do neho (rozvíjať, opravovať, prenajímať ho) alebo je výhodnejšie ho predať.

  • finančné ukazovatele hodnoty 
  • doba návratnosti
  • riziká
  • ukazovatele rentability
  • rentabilita
  • likvidita
  • potenciál rozvoja

Nehnuteľný majetok— od 800 Euro

Biznis — od 1 000 Euro

NAŠE ÚDAJE

  • +421 220 765 422
  • info@vscompany.eu
  • Kopčianska 10, 851 Bratislava, Slovak republic
Top